Adatkezelési tájékoztató

1. Bevezetés 

A B.I.G. Stúdió Gitáriskola (Tulajdonos: New World Line Hungary Kft.) elkötelezett felhasználói, tanulói, partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a felhasználók információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A B.I.G. Stúdió Gitáriskola (Tulajdonos: New World Line Hungary Kft.) a személyes adatokat bizalmasan kezeli és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.
 
Az alábbiakban ismertetjük adatkezelési elveinket, bemutatjuk azokat az elvárásokat, melyeket saját magával, mint adatkezelővel szemben megfogalmazott és betart. Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

2. Adatkezelési alapfogalmak

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés;
hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;
tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;
adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;
adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése,felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;
adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;
adattörlés:az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;
adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;
adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;
adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;
harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

3. Adatkezelési alapelvek

Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. 

Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 
Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

Személyes adat akkor kezelhető, ha
a) ahhoz az érintett hozzájárul, vagy
b) azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli

Személyes adat csak megfelelő tájékoztatáson alapuló belegyezéssel kezelhető.

Az érintettet egyértelműen, közérthetően és részletesen – tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:
a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;
b) pontosak, teljesek, és ha szükséges időszerűek;
c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.
 
A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

4. A szolgáltató által kezelt személyes adatok köre, az adatkezelés célja, jogcíme és időtartama

A B.I.G. Stúdió Gitáriskola (Tulajdonos: New World Line Hungary Kft.) szolgáltatásainak adatkezelései önkéntes hozzájáruláson alapulnak. Bizonyos esetekben azonban a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, melyről külön értesítjük ügyfeleinket. Felhívjuk a B.I.G. Stúdió Gitáriskola (Tulajdonos: New World Line Hungary Kft.) részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése. 

4.1 A B.I.G. Stúdió Gitáriskola (Tulajdonos: New World Line Hungary Kft.) által üzemeltett honlapok látogatóinak adatai 

A B.I.G. Stúdió Gitáriskola (Tulajdonos: New World Line Hungary Kft.) az alábbi honlapot üzemelteti:

Az adatkezelés célja: a honlap látogatása során a B.I.G. Stúdió Gitáriskola (Tulajdonos: New World Line Hungary Kft.) a szolgáltatás teljesítése, működésének ellenőrzése, és a visszaélések megakadályozása érdekében rögzíti a látogatói adatokat. 
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 
A kezelt adatok köre: a látogatás dátuma és időpontja, a látogatott és az előzőleg megtekintett oldal címe, operációs rendszer és böngésző típusa, IP cím. 
Az adatkezelés időtartama: a honlap megtekintésétől számított 1 év. 

https://www.bigstudio.hu címen elérhető portálok html kódjai a B.I.G. Stúdió Gitáriskolától (Tulajdonos: New World Line Hungary Kft.) független, külső szerverről érkező és külső szerverre mutató hivatkozásokat tartalmaznak. E hivatkozások szolgáltatói az ő szerverükre történő közvetlen kapcsolódás miatt felhasználói adatokat képesek gyűjteni. 

A B.I.G. Stúdió Gitáriskola (Tulajdonos: New World Line Hungary Kft.) a www.bigstudio.hu weboldal látogatottságának méréséhez és látogatóinak viselkedésének figyeléséhez, statisztikák készítéséhez és hirdetései eredményességéhez Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programokat használja.

A hivatkozott programok a felhasználó számítógépén ún. cookie-kat helyeznek el, melyek felhasználói adatokat gyűjtenek. A B.I.G. Stúdió Gitáriskola (Tulajdonos: New World Line Hungary Kft.) weboldalára látogatók (Felhasználók) engedélyezik a B.I.G. Stúdió Gitáriskola (Tulajdonos: New World Line Hungary Kft.) részére a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok használatát. Egyben hozzájárulnak felhasználó viselkedésük figyeléséhez, követéséhez és a programok által nyújtott minden szolgáltatások igénybe vételéhez a B.I.G. Stúdió Gitáriskola (Tulajdonos: New World Line Hungary Kft.) részére. Mindezek mellett a felhasználónak lehetősége van bármikor a cookie-k adatrögzítését és adattárolást a jövőre vonatkozóan letiltani a lentiek szerint. Tájékoztatjuk felhasználóinkat, hogy a Google Analytics, Google Remarketing, AdWords Konverziókövetés, és Facebook Remarketing programok beállításai és használata teljes mértékben megfelelnek az adatvédelmi hatóság követelményeinek.

A Google tájékoztatása szerint a Google Analytics főleg első féltől származó cookie-k segítségével jelenti a webhelyén létrejött látogatói interakciókat. Ezek a cookie-k csak személyazonosításra alkalmatlan információkat rögzítenek. A böngészők nem osztják meg a saját cookie-kat a domainek között. A cookie-ról további információ található a Google Hirdetés és adatvédelem GYIK-ban.

A B.I.G. Stúdió Gitáriskola (Tulajdonos: New World Line Hungary Kft.) a Google Analytics programot kampányai eredményességének mérésére használja. A program használatával a B.I.G. Stúdió Gitáriskola (Tulajdonos: New World Line Hungary Kft.) főként arról szerez információt, hogy hány látogató kereste fel weboldalát, és a látogatók mennyi időt töltöttek a weboldalon. A program felismeri a látogató IP címét, ezért tudja követni, hogy a látogató visszatérő vagy új látogató-e, továbbá követhető, hogy a látogató milyen utat tett meg a weboldalon és hova lépett be.

A B.I.G. Stúdió Gitáriskola a Google Remarketing programot igénybe veszi online hirdetéseihez. A B.I.G. Stúdió Gitáriskola (Tulajdonos: New World Line Hungary Kft.) hirdetéseit külső szolgáltatók (például a Google) is megjelenítik internetes webhelyeken. A B.I.G. Stúdió Gitáriskola (Tulajdonos: New World Line Hungary Kft.) és külső szolgáltatók, például a Google, saját cookie-kat (például a Google Analyticscookie-jait) és harmadik féltől származó cookie-kat is használnak együttesen a felhasználók által a weboldalon tett korábbi látogatások alapján történő tájékozódásra, illetve a hirdetések optimalizálására és megjelenítésére.

Google AdWords konverziókövetés célja, hogy a B.I.G. Stúdió Gitáriskola (Tulajdonos: New World Line Hungary Kft.) mérni tudja az AdWords hirdetések hatékonyságát. Ezt a Felhasználó számítógépén elhelyezett cookie-k segítségével teszi, amely 30 napig létezik, és nem gyűjt személyes adatokat.

A B.I.G. Stúdió Gitáriskola (Tulajdonos: New World Line Hungary Kft.) a Facebook remarketing pixelét használja a Facebook-hirdetések hatékonyságának növelésére, ún. remarketing lista építése céljából. Így a Weboldal meglátogatása után külső szolgáltató – például a Facebook – internetes webhelyeken hirdetéseket jeleníthet meg. A remarketing listák nem alkalmasak személyazonosításra. A látogató személyes adatait nem tartalmazzák, kizárólag a böngésző szoftvert azonosítják.

Ha a cookie beállításait szeretné kezelni, vagy letiltani a funkcióról, azt a saját felhasználói számítógépéről megteheti böngészőjében. Ez az opció a böngésző eszköztárától függően található meg a cookie-k/sütik/követési funkciók elhelyezései menüpontban, általában azonban az Eszközök > Beállítások > Adatvédelem beállításai alatt állíthatja be, milyen követési funkciókat engedélyez/tilt le a számítógépén.

Azok a Felhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics jelentést készítsen a látogatásukról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a kiegészítő arra utasítja a Google Analytics JavaScript-szkriptjeit (ga.js, analytics.js, and dc.js), hogy ne küldjenek látogatási információt a Google számára. Emellett azok a látogatók, akik telepítették a letiltó böngészőbővítményt, a tartalmi kísérletekben sem vesznek részt.

Ha le szeretné tiltani az Analytics webes tevékenységét, keresse fel a Google Analytics letiltó oldalát, és telepítse a bővítményt böngészőjéhez. A bővítmény telepítéséről és eltávolításáról további tájékoztatásért tekintse meg az adott böngészőhöz tartozó súgót.

4.2. Felhasználói adatbázis

A B.I.G. Stúdió Gitáriskola (Tulajdonos: New World Line Hungary Kft.) online szolgáltatásainak igénybe vételéhez (Időpontfoglalás, „Visszahívást kérek”-űrlap, „Üzenetet írok”-űrlap, Hírlevél, weboldal regisztrációs űrlap) a felhasználóknak személyes adatokat kell megadniuk.

4.2.Időpontfoglalás

Az adatkezelés célja: a jelentkezők részére online időpontfoglalást biztosítani bemutatkozó órára. A felhasználó által megadott adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez.
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 
A kezelt adatok köre: név, telefonszám, e-mail cím, foglalt időpont, kinek a részére foglal időpontot, melyik oktatóhoz foglal időpontot
Az adatkezelés időtartama: a jelentkezéstől számított 1 év.

4.2.2„Visszahívást kérek”-űrlap

Az adatkezelés célja: a jelentkezők részére számukra költségmentesen tájékoztatást adni tanfolyamainkról, ajánlatainkról, és válaszolni az általuk feltett kérdésekre. A felhasználó által megadott adatok elengedhetetlenül szükségesek az azonosításhoz, a kapcsolatfelvételhez. A B.I.G. Stúdió Gitáriskola (Tulajdonos: New World Line Hungary Kft.) azt vállalja, hogy 1 munkanapon belül felveszi a kapcsolatot a jelentkezővel a megadott elérhetőségeken.  
Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, illetve az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) bekezdése. 
A kezelt adatok köre: név, telefonszám, mikor hívhatjuk fel
Az adatkezelés időtartama: a jelentkezéstől számított 1 év.

4.2.2 Online bankkártyás fizetés honlapunkon a BARION rendszer segítségével

Az adatkezelés célja: tanulóink számára lehetőséget biztosítani a tandíj vagy a bemutatkozó óra díjának bankkártyával, online történő befizetésére.

Az oldalon elérhető online időpontfoglaló rendszert a Booked4.us Bt. biztosítja számunkra. A booked4.us Kft. az időpontfoglalás tekintetében adatkezelőként is működik, adatkezelési szabályzatuk a Barion saját honlapján érhető el.

A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

4.3. Hírlevél és egyéb értesítések

A B.I.G. Stúdió Gitáriskola (Tulajdonos: New World Line Hungary Kft.) néha hírlevélben értesíti újdonságairól, hírekről, információkról azokat a tanulókat, akik a hírlevél küldését kérték. 
Ezen felül az B.I.G. Stúdió Gitáriskola (Tulajdonos: New World Line Hungary Kft.) hírlevélküldő rendszere egyéb – a szolgáltatásban magában rejlő – üzeneteket is küldhet alkalmanként. 

5. Egyéb adatkezelések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adunk tájékoztatást. Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, az adatvédelmi biztos illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkeresheti az adatkezelőt. A B.I.G. Stúdió Gitáriskola (Tulajdonos: New World Line Hungary Kft.) a hatóságok részére (amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte) személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. 

6. A személyes adatok tárolásának módja, az adatkezelés biztonsága

A B.I.G. Stúdió Gitáriskola (Tulajdonos: New World Line Hungary Kft.) honlapjait kiszolgáló szerverek a Tárhely.eu (1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14) szervertermeiben kerültek elhelyezésre (SzerverTerem 1 – BIX, 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.; SzerverTerem 2, 1138 Budapest, Váci út 188.)
A B.I.G. Stúdió Gitáriskola (Tulajdonos: New World Line Hungary Kft.) a személyes adatok kezeléséhez a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott informatikai eszközöket úgy választja meg és üzemelteti, hogy a kezelt adat: 

A B.I.G. Stúdió Gitáriskola (Tulajdonos: New World Line Hungary Kft.) olyan műszaki, szervezési és szervezeti intézkedésekkel gondoskodik az adatkezelés biztonságának védelméről, amely az adatkezeléssel kapcsolatban jelentkező kockázatoknak megfelelő védelmi szintet nyújt. 

A B.I.G. Stúdió Gitáriskola (Tulajdonos: New World Line Hungary Kft.) az adatkezelés során megőrzi 

A B.I.G. Stúdió Gitáriskola (Tulajdonos: New World Line Hungary Kft.) informatikai rendszere és hálózata egyaránt védett a számítógéppel támogatott csalás, kémkedés, szabotázs, vandalizmus, tűz és árvíz, továbbá a számítógépvírusok, a számítógépes betörések és a szolgálatmegtagadásra vezető támadások ellen. Az üzemeltető a biztonságról szerverszintű és alkalmazásszintű védelmi eljárásokkal gondoskodik. 
Tájékoztatjuk a felhasználókat, hogy az interneten továbbított elektronikus üzenetek, protokolltól (e-mail, web, ftp, stb.) függetlenül sérülékenyek az olyan hálózati fenyegetésekkel szemben, amelyek tisztességtelen tevékenységre, szerződés vitatására, vagy az információ felfedésére, módosítására vezetnek. Az ilyen fenyegetésektől megvédendő a szolgáltató megtesz minden tőle elvárható óvintézkedést. A rendszereket megfigyeli annak érdekében, hogy minden biztonsági eltérést rögzíthessen, és bizonyítékkal szolgálhasson minden biztonsági esemény esetében. A rendszermegfigyelés ezen kívül lehetővé teszi az alkalmazott óvintézkedések hatékonyságának ellenőrzését is. 

7. Az adatkezelő adatai, elérhetősége

8. Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve (a jogszabályokban elrendelt adatkezelések kivételével) törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein. Az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, vagy az adatkezelés célja megszűnt, illetve ha az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a törlésről rendelkezett. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Postacím: 1534 Budapest, Pf.: 834
Telefon: +36 (1) 391-1400
Telefax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu